PRIVACY POLICY EINDGEBRUIKERS

COMPU ACT SOFTWARE B.V.

Laatste versie: 20-02-2020

1.1 Deze externe privacy policy (hierna: “Policy”) wordt gebruikt door Compu Act Software
B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer
60412763, statutair gevestigd te Haarlem en kantoor houdende aan de (2012 HS),
Dreef 48 (hierna: “COMPU ACT SOFTWARE” of “wij”). COMPU ACT
SOFTWARE kan worden bereikt door te e-mailen naar support@bouwpas.nl.

1.2 Deze Policy is van toepassing op alle verwerkingen van data die u als natuurlijk persoon
identificeert alsmede data die kan worden gebruikt om u als natuurlijk persoon te
identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door COMPU ACT SOFTWARE, zoals maar
niet beperkt tot gebruik van de applicatie De Bouwpas zoals aangeboden door COMPU
ACT SOFTWARE (hierna: “Applicatie”) en het account dat u registreert binnen de
Applicatie (hierna: “Account”).

1.3 De Applicatie wordt door COMPU ACT SOFTWARE aan uw werkgever, opdrachtgever,
aannemer en/of leidinggevende (hierna: “Opdrachtgever”) aangeboden om te gebruiken
voor het beheren welke arbeidskrachten er op een bouwplaats werken. De Opdrachtgever
stelt de Applicatie vervolgens tot uw beschikking voor aanvang van de werkzaamheden.
Dit betekent dat Opdrachtgever, met uitsluiting van COMPU ACT SOFTWARE,
‘verwerkingsverantwoordelijke’ is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna gezamenlijk: “Wetgeving
inzake gegevensbescherming”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt
door middel van de Applicatie.

1.4 Voor vragen en opmerkingen omtrent uw privacy kunt u dan ook terecht bij Opdrachtgever.
Deze Policy is slechts bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw
Persoonsgegevens door COMPU ACT SOFTWARE.

1.5 COMPU ACT SOFTWARE is gerechtigd deze Policy op ieder moment te wijzigen. Indien
deze Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u kenbaar worden gemaakt bij
inloggen op de Applicatie en door publicatie op de website van COMPU ACT SOFTWARE:
https://www.bouwpas.nl/privacybeleid/.

2.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen voor
de verwerking van Persoonsgegevens. Daarom is Opdrachtgever de
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wetgeving inzake gegevensbewerking.
COMPU ACT SOFTWARE verzamelt en verwerkt slechts Persoonsgegevens ten behoeve
van Opdrachtgever en is daarom de ‘verwerker’ in de zin van de Wetgeving inzake
gegevensbescherming.

2.2 De Applicatie verwerkt persoonsgegevens bij het aanmaken van een Account en de
persoonsgegevens van de persoon die werkzaam gaat zijn op een bouwplaats. Daarnaast
verzamelt de Applicatie automatisch Persoonsgegevens. De Applicatie verwerkt de
volgende Persoonsgegevens:

Voor het aanmaken van een account:

• Naam*
• E-mailadres*
• Telefoonnummer*

In het kader van het gebruik van de Applicatie:

• Personeelsnummer
• Volledige naam*
• Adres, woonplaats*
• Geboortedatum*
• Nationaliteit*
• Kopie identiteitsdocument**
• ID: soort document, documentnummer en verloopdatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functie
• Burgerservicenummer (BSN)
• Handtekening*
• A1-verklaring
• Verblijfsdocument
• VCA-diplomanummer

Persoonsgegevens aangeduid met * zijn altijd verplicht en noodzakelijk voor het gebruik
van de Applicatie. Afhankelijk van de precieze omstandigheden kunnen meer van de
bovenstaande gegevens verplicht zijn.
Gegevens aangeduid met ** zijn slechts verplicht wanneer de betreffende persoon alleen
een nationaliteit heeft van buiten de EER.

Automatische verwerking:

• Gegevens verzameld via cookies (geen tracking cookies);
• IP-adressen bij het inloggen en support-aanvragen;
• Aan- en afmeldtijden op sommige bouwplaatsen;
• Pasnummer.

2.3 COMPU ACT SOFTWARE bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het
contract met Opdrachtgever goed uit te voeren en om uw gebruik van de Applicatie te
faciliteren.

3.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen van
de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens. COMPU ACT SOFTWARE staat
Opdrachtgever hierin bij. Een van de doeleinden van Opdrachtgever is het beheren en
monitoren van inzet van arbeidskrachten die op een bouwplaats werkzaam zijn. Een verder
overzicht van de doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens kunt u opvragen
bij Opdrachtgever.

4.1 Mocht u een elektronisch contactgegeven, zoals maar niet beperkt tot een e-mailadres,
aan COMPU ACT SOFTWARE hebben verstrekt, dan kan dit gegeven worden gebruikt
om een goed gebruik van de Applicatie mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de
Applicatie geeft u aan dat u akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van COMPU ACT
SOFTWARE over de Applicatie en de werking hiervan.

5.1 De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Applicatie zijn inzichtelijk voor:

Opdrachtgever: Uw Persoonsgegevens worden met Opdrachtgever gedeeld om de
Applicatie optimaal te laten werken.

Leveranciers: De partij die aan COMPU ACT SOFTWARE serverruimte beschikbaar stelt
om de Applicatie op uit te voeren. COMPU ACT SOFTWARE draagt er zorg voor dat
Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) worden
verwerkt en opgeslagen. Mochten Persoonsgegevens de EER verlaten, dan zal COMPU
ACT SOFTWARE maatregelen treffen om deze overdracht te laten verlopen op basis van
gepaste maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking of verlies.